هزینه ارسال کلیه سفارشات به عهده خریدار است و در وبسایت محاسبه میگردد.

برای شهرستان ها هزینه ارسال تا باربری محاسبه میشود و کرایه باربری در مقصد بعهده خود خریدار میباشد.